Selecteer een pagina
KANZ Visie 2021

VISIEDOCUMENT | KANZ

“Een zorginstelling zonder Enterprise Architectuur, is als een patiënt zonder zorgplan”

Hoe blijf je als zorgorganisatie wendbaar in een snel veranderende omgeving en hoe vergemakkelijk je het nemen van verstrekkende besluiten? Dat kan alleen als de samenhang tussen organisatie, processen en informatiesystemen inzichtelijk is én deze op elkaar zijn afgestemd.

Werken met Enterprise Architectuur is hiervoor de oplossing! Leg ook een goed fundament onder je (zorg)organisatie, waarmee je de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt treden! In het visiedocument van KANZ, het kennisplatform voor enterprise architecten in de zorg, vind je hier alles over.

Visie op architectuur

Als je bij een zorginstelling binnenkomt met een aandoening, dan wordt er voor de behandeling een zorgplan opgesteld. In dit plan worden de doelen, stappen en afspraken voor de komende periode vastgelegd. Ook staat in dit plan vermeld welke expertises er benodigd zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wat een behandelplan is voor het leveren van goede en professionele zorg, kan Enterprise Architectuur betekenen voor het professioneel uitvoeren van de bedrijfsvoering. Enterprise Architectuur gaat over het vertalen van de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie naar de inrichting van de organisatie, haar diensten en onderliggende bedrijfs- en werkprocessen en informatievoorziening.

Niet alleen voor IT

Hoewel de rol van Enterprise Architect binnen het bedrijfsleven al jaren gemeengoed is, zijn er binnen de zorg nog weinig organisaties die deze rol hebben belegd. Architectuur wordt veelal beschouwd als iets van de ICT-afdeling, waardoor architectuur binnen de zorg zich beperkt tot informatie- en/of infrastructuur architectuur (ICT-architectuur). Uitzonderingen hierbij zijn de universitaire ziekenhuizen die het werken onder architectuur omarmd hebben.

“Het beperken van architectuur tot ICT-gerelateerde themaʼs is een gemiste kans. Juist als de volledige organisatie onder architectuur werkt, is de kracht van Enterprise Architectuur het beste zichtbaar.”

De zorg begeeft zich in markt die continu aan het veranderen is. De eisen die aan de zorg worden gesteld nemen toe, de budgetten zijn beperkt en de snelheid waarin technologische ontwikkelingen zich opvolgen is hoog.

Deze uitdagingen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Hierdoor is het van essentieel belang dat er wordt geïnvesteerd in ontwikkelingen die echt bijdragen aan het leveren van betere zorg. Een goede Enterprise Architectuur is hierbij van essentieel belang. Het helpt een organisatie om wendbaar in te spelen op veranderingen en zorgt ervoor dat bestuurders en managers de juiste besluiten kunnen nemen. Simpelweg omdat gewenste veranderingen binnen de totale bedrijfsvoering sneller geanalyseerd én geïmplementeerd kunnen worden. Dit is mogelijk doordat de samenhang tussen organisatie, processen en informatiesystemen inzichtelijk is én op elkaar zijn afgestemd.

Implementeren

Zorg voor een helder en overzichtelijk einddoel en dat er regelmatig successen worden geboekt. De wijze waarop Enterprise Architectuur wordt geïmplementeerd kan juist zorgen voor een goede dynamiek binnen de organisatie en bijdragen aan een cultuur van continu verbeteren.

Uiteraard vraagt de implementatie om een investering in tijd en geld. Het afstemmen van informatiesystemen op de business of het opstellen van architectuurmodellen zijn immers geen kleine projecten.

“Het implementeren van Enterprise Architectuur is, zoals alle verandertrajecten, een olifant die je in kleine stukjes eet.”

De ervaring leert dat deze investering zich in eerste instantie terugbetaalt in de vorm van een kwalitatieve baten in de vorm van een betere beheersing van risicoʼs of een verbeterde bedrijfscontinuïteit. Op termijn volgen ook de kwantitatieve baten die zich uiten in de vorm van een snellere en goedkopere implementatie van een veranderingstraject.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in februari 2020 een uitgebreid rapport opgeleverd met daarin verschillende aanbevelingen die het belang van Enterprise Architectuur onderschrijven. Een van de belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport was:

“Bewerkstellig dat uw leden: Met het oog op een goede voorbereiding op uitval van ICT, de afhankelijkheden tussen zorg en ICT periodiek in kaart brengen, inclusief de mogelijke risicoʼs voor patiënten die gepaard gaan met ICT-uitval.”

Kwalitatieve voordelen

Enterprise architectuur zorgt voor essentiële inzichten, waardoor zorginstellingen snel en verantwoord kunnen inspelen op de veranderingen binnen hun complexe speelveld.
Het toenemende tempo van deze veranderingen en de complexiteit binnen het speelveld van de zorg, pleiten voor het werken onder architectuur. Deze kwalitatieve voordelen worden ook in verschillende wetenschappelijke studies onderschreven.

“Enterprise Architectuur zal de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen binnen het dynamische speelveld van de zorg. Het vakgebied kan van grote toegevoegde waarde zijn bij de implementatie van zorgthemaʼs, zoals ketensamenwerking, verplaatsing van zorg of zorg op afstand.”

Echter, er zijn (zover bekend) geen wetenschappelijke studies die daadwerkelijk aantonen dat er een positieve businesscase is voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van Enterprise Architectuur. Als we de ervaring laten spreken, is deze business case zeker aanwezig, alleen is deze nog niet wetenschappelijk onderbouwd.

Boven alles is Enterprise Architectuur geen doel op zich, maar juist een effectief middel om het doel te bereiken: het bijdragen aan kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg door het efficiënt en effectief inzetten van processen en informatiesystemen!

Over de auteurs

De (hoofd)auteurs van dit visiedocument zijn Arjan Smit en Jacco Boon. Arjan Smit is architect binnen het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Jacco Boon is algemeen directeur bij CINX.

Meer informatie

Wij hebben veel ervaring met het implementeren van Enterprise Architectuur in de zorg en andere sectoren. Neem contact op met Jacco Boon voor meer informatie over onze projecten of kijk op cinx.nl/kanz voor informatie over de mogelijkheden om aan te sluiten bij het KANZ-platform. En vergeet natuurlijk niet dit visiedocument te downloaden!

KANZ CINX

Kennisdeling via het KANZ-platform

Om te zorgen dat binnen het vakgebied het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden, is het KANZ-platform opgericht. Dit staat voor Kennisdeling Architectuur Nederlandse Zorginstellingen.

Binnen dit platform wordt er op een pragmatische wijze kennis en ervaring gedeeld omtrent relevante themaʼs, zoals informatieuitwisseling, IoT- toepassingen voor de zorg, data-driven healthcare etcetera. Het platform is dus gericht op kennisdeling voor alle zorginstellingen binnen de gehele zorgketen.

Bij het platform zijn dan ook een groot aantal zorginstellingen aangesloten, van Academisch ziekenhuis, streekziekenhuis tot VVT-organisatie. Dit is een bewuste keuze, omdat juist deze samenwerking zo belangrijk is om de cliënt of patiënt optimaal te kunnen ondersteunen in zijn of haar zorgproces. 

Kijk op cinx.nl/kanz voor meer informatie over KANZ en de mogelijkheden om aan te sluiten.

ENTERPRISE ARCHITECTUUR

Meer lezen

KANZ-platform

KANZ-platform

Zorg | Enterprise architectuur, Samenwerking

Alles over KANZ

Kansen door samenwerking
Om de Enterprise- en IT-architectuur binnen de zorg te professionaliseren is het KANZ-platform opgericht. Inmiddels participeren er meer dan tien zorginstellingen in dit samenwerkingsverband.

Enterprise Architectuur

Enterprise Architectuur

Zorg | Enterprise Architectuur

Verder lezen

Enterprise architectuur
Leg ook een sterk fundament voor alle IT-diensten en innovatieve technologieën en creëer een wendbare organisatie, die de toekomst met vertrouwen tegemoet treedt.

Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

Zorg | IT- en innovatiestrategie, Samenwerking

Denk mee!

Samenwerken loont!
Een 20% reductie van de standaard IT-kosten met tegelijkertijd een verbetering van de kwaliteit? Lees snel onze visie op een betaalbare oplossing voor een betrouwbare IT-omgeving in de zorg.