Zonnehuisgroep Vlaardingen

Vanuit CINX hebben we een belangrijke rol gespeeld in de transitie van de afzonderlijke IT-organisaties en IT-infrastructuren naar het nieuwe Dijklander Ziekenhuis.

Zonnehuisgroep Vlaardingen Implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)

CINX is gevraagd door VVT-organisatie Zonnehuisgroep Vlaardingen om de Wet zorg en dwang (Wzd) te implementeren binnen de organisatie. Deze nieuwe wet regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en moet onvrijwillige zorg zo veel mogelijk voorkomen.

Een goede implementatie van de wet en adoptie van deze verandering vraagt o.a. om extra deskundigheid van de medewerkers, aanpassing van het ECD en uitgebreidere verslaglegging en gegevensanalyse.

Nieuwe wet, nieuwe werkwijze

In 2020 is de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze nieuwe wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor betrokken zorgorganisaties nu de rechten van cliënten en zorgvuldig handelen voorop staan. De Wzd bestaat uit veel complexe componenten die om extra deskundigheid van medewerkers vragen en een goede samenwerking verlangen tussen professionals en familieleden. Ook moeten zorgmedewerkers zorgen voor een goede verslaglegging en moeten er bijvoorbeeld regelmatig evaluaties plaatsvinden in het ECD.

Met de invoering van de nieuwe wet worden niet alleen zorgprocessen en verantwoordelijkheden opnieuw gedefinieerd, maar moet ook het ECD worden aangepast aan de nieuwe verslaglegging en het beschikbaar maken van data voor analyses op organisatieniveau.

Landelijk worstelen organisaties met de implementatie van de Wet zorg en dwang. Door de coronapandemie lopen organisaties achter in ontwikkeling en krijgen ze het gevoel dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Dit legt druk op de organisatie.

Daarnaast lopen ze in de praktijk tegen complexe clientvraagstukken aan die niet altijd regionaal worden gedeeld. Tot slot wordt vanuit de wet gevraagd om verschillende rollen te vervullen, dit is al een hele taak naast het reguliere werkproces. Zorgorganisaties lopen aan tegen deze inrichting of krijgen niet alle rollen vervult.
Shannen Beekman, projectmanager zorg bij CINX

Uitdagingen…

De implementatie van de wet binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen startte met een nulmeting voor een analyse van de huidige situatie. De belangrijkste uitdaging van het vervolgtraject was het organiseren van taken en verantwoordelijkheden behorende bij de implementatie van de nieuwe wet en het borgen daarvan binnen de organisatie. Daarnaast moest op korte termijn de deskundigheid van betrokkenen worden verhoogd om te voldoen aan kennis die de wet van hen verwacht.

…en oplossingen

Binnen organisatie zijn er afspraken gemaakt wie welke rol vervult en welke verwachtingen dat met zich meebrengt. Er zijn een aantal regiehouders, die de uitvoering van de praktijk borgen en met regelmaat interne audits uitvoeren over hetgeen er is afgesproken. Ter ondersteuning zijn er werkwijzen gemaakt voor de invoering van onvrijwillige zorg in het ECD, de invulling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden en de verslaglegging naar externe stakeholders. De organisatie heeft zo een goede basis gecreëerd om volgens de nieuwe wet te kunnen werken, en waarmee ze verder kunnen werken aan kwaliteitsverbetering in de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze projecten in de zorg? Neem dan contact op met Jacco Boon.